Over de basisschool voor jouw kind

Heb jij een kind van 4 jaar en gaat hij/ zij a Dan is het fijn om veel te weten te komen over het reilen en zeilen op de basisschool. Met behulp van dit artikel informeren we je over belangrijke zaken die op school aan bod gaan komen. Zo kun je als ouder goed voorbereid aan een nieuw hoofdstuk starten. We gaan het hebben over vakken die op school gegeven worden, toetsen die afgenomen worden en wat je kunt ondernemen wanneer je kleutertje niet goed mee kan komen op de normale basisschool.

Vanaf 4 jaar naar school

In Nederland gaan veel kinderen vanaf vier jaar naar de basisschool. 4 jaar is een goede leeftijd om te beginnen met leren in de kleuterklas. Het is echter niet verplicht om met 4 jaar naar school te gaan. De wettelijke leerplicht geldt pas als een kind 5 is geworden. Dan moet een kind naar school. Toch is het handig om een kind al op 4 jaar naar school te doen, want het leer dan al snel omgaan met andere kinderen en wordt goed voorbereid op het leren in de hogere groepen. Bij twijfel kun je in overleg met de school beslissen om het op te bouwen en een kind nog in de middag thuis te laten, bijvoorbeeld voor een slaapje.

Basisonderwijs

Wat de naam basisschool al zegt wordt de basis gelegd voor verder onderwijs. De basis wordt gelegd op allerlei gebieden, waaronder rekenen, taal, schrijven, spelling, lezen, begrijpend lezen, woordenschat, sociaal-emotionele ontwikkeling, levensbeschouwing, bewegingsonderwijs, zicht op media, programmeren en verkeer. Dat zijn er inderdaad veel, maar er is natuurlijk een logische opbouw in. In groep 3 leren kinderen lezen en schrijven, waarna in groep 4 het begrijpend lezen en woordenschat een belangrijke plaats krijgen. Rekenen begint met kleine getallen en wordt middels mooie leerlijnen steeds wat lastiger, maar wel te volgen als kinderen zich volgens plan ontwikkelen. Sommige vakken vinden elke dag plaats, zoals rekenen en taal, maar sommige vakken staan slechts eens per week op de agenda.

Toetsen

Om de leerlijnen te bewaken worden op school toetsen afgenomen. Er is een verschil tussen methodetoetsen en LVS-toetsen. De methodetoetsen vinden direct plaats nadat een bepaald blok is behandeld in de klas, maar de Cito-toetsen worden twee keer per jaar gedaan. Ook al zijn de resultaten van methodetoetsen belangrijk, toch worden vooral de scores van Cito-toetsen gebruikt om de resultaten van kinderen in kaar te brengen. Deze toetsen gaan immers over de doorgaande leerlijn, staan los van methodes en zijn goed te gebruiken door de leerkracht. Aan de hand van Cito-toetsen worden eventueel plannen opgesteld om een kind of een complete groep verder te ondersteunen.

Speciaal onderwijs

Er kunnen tal van redenen zijn dat een kind niet goed mee kan komen op de normale basisschool. Dat kan komen door problemen met leren, maar ook door gedrag of door een handicap. Wanneer een kind niet goed mee kan komen op de gewone basisschool kan het naar het sbo worden verwezen. De school moet wel aan kunnen tonen alles gedaan te hebben om een kind te helpen. Het kan echter zijn dat een kind niet begeleid kan worden en door experts verwezen wordt. Meestal is dat een vervelende gebeurtenis voor kinderen en hun ouders, maar de ervaring leert dat het sbo (speciaal basisonderwijs) heel goed in kan schatten wat een zorgbehoeftig kind nodig heeft en daarop in kan zetten.

Meer info

Hoewel we in Nederland onderwijs geven dat goed georganiseerd is, is er ook veel onduidelijk. Meer informatie over onderwijs vind je dan ook op de website van de overheid en het ministerie. Maar schroom ook niet om op bezoek te gaan op de school van je kinderen zelf of de toekomstige school. De kaders voor het onderwijs worden door de regering opgesteld, maar iedere school kan daar zelf een draai aangeven. Scholen kunnen onderling behoorlijk verschillen en dat maakt het mogelijk om te kunnen kiezen tussen profielen en achtergronden. Op School is een afspraak zo gemaakt en de meeste directies zijn blij om ouders te mogen verwelkomen voor een praatje of een rondleiding.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *